نمرات ثبت نشده در ترم 982

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند در صورت عدم ثبت نمره در سامانه هم آوا (به جز امتحانات دروس مشترک) تا 21 مردادماه صرفا یک پیامک حاوی محتوای زیر به شماره 09391825025 ارسال نمایید.
نام و نام خانوادگی
شماره ملی و شماره دانشجویی
نام درس، نام مدرس و تاریخ امتحان