بازه حذف و اضافه به تفکیک ورودی

به اطلاع می رساند بازه حذف و اضافه کلیه دانشجویان (اعم از دانشجویان خبر و بازرگانی) در ترم 991 از 29 شهریور لغایت 3 مهرماه می باشد. آندسته از دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند نیز می توانند در این بازه اقدام نمایند.
کاردانی 971 و ماقبل: 29 شهریور/کارشناسی 971 و ماقبل: 30 شهریور/ کاردانی و کارشناسی 972: 31 شهریور/کاردانی 981: 1 مهرماه/ کارشناسی 981: 2 مهرماه/ کاردانی و کارشناسی 982: 3 مهرماه/