زمان بازدید کاربینی استاد گلابیان

دانشجویان محترم درس کاربینی استاد اقای گلابیان روز شنبه14/ دی ماه در دانشگاه حضور یابند.