زمان تحویل فرم کارورزی به استاد آقای دهقانپور

دانشجویان محترم درس کارورزی استاد آقای دهقان پور ،تاریخ 5/11/98 ساعت 11:00در دانشگاه حضور یابند.(جهت تحویل فرم های مربوطه به استاد)