تمدید مهلت مهمانی

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان نیمسال دوم 99-98 در سامانه آموزشی دانشگاه از تاریخ 98/12/17 لغایت 98/12/22 است.