تحویل فرم و گزارش کاربینی 992

به اطلاع می رساند دانشجویان محترم دروس کاربینی در ترم 992 می بایستی در بازه زمانی 22 تا 26 خردادماه با مراجعه حضوری به مرکز، فرم و گزارش درس کاربینی را به استاد مربوطه تحویل نمایند. اطلاعیه تکمیلی و زمان دقیق به تفکیک رشته متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.