زمان بازدید کاربینی استاد باقری نژاد

#امور کلاسها دانشجویان درس کاربینی استاد باقری نژاد،روز پنجشنبه ساعت 9:00 در دانشگاه حضور یابند.