جلوگیری از صدور کارت ورود به جلسه برای دانشجویان فاقد عکس

به اطلاع می رساند دانشجویانی که عکس آنها در سامانه آموزشی هم آوا بارگزاری نشده است، لازم است تا پایان آذرماه نسبت به ارائه عکس 3*4 به اداره آموزش اقدام نمایند. در غیر اینصورت کارت ورود به جلسه آزمون های پایان ترم برای آنها صادر نخواهد شد و امکان حضور در جلسه امتحانات را نخواهند داشت.