کاربینی دانشجویان کاردانی امور بورس ورودی مهر ۹۹:

دانشجویان کاردانی امور بورس ورودی مهر ۹۹:

برای تحویل و بررسی فرم های کاربینی استاد پالیزدان (سیامر) روز دوشنبه ۲۲ دی ماه جاری ساعت ۱۳ به مرکز مراجعه نمایید.
عدم تحویل فرم ها توسط دانشجو به استاد بمنزله غیبت تلقی میگردد.‌