نتایج سطح بندی مراکز علمی کاربردی

طبق اعلام نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی کشور در سال 99، مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز برای دومین سال پیاپی در سطح دو قرار گرفت. شایان ذکر است هیچ یک از مراکز در کل کشور در سطح یک قرار ندارند. این سطح بندی براساس شاخص هایی از جمله: مدیریت، دوره های آموزشی، مدرسان، فعالیت های فرهنگی و دانشجویی ، فضا، امکانات و تجهیزات انجام شده است.