آخرین فرصت تسویه حساب

با عنایت به شروع آزمون های پایان ترم از دانشجویانی که تاکنون موفق به تسویه حساب ترم جاری نگردیده اند برای آخرین بار در خواست می گردد حداکثر تا 26 تیرماه از طریق سامانه هم آوا نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نمایند. با توجه به آنلاین بودن آزمون های پایان ترم در صورت داشتن بدهی از تاریخ 28 تیرماه امکان وارد شدن به سامانه وجود نداشته و وفق مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.