انتخاب واحد ترم تابستان

به اطلاع می رساند دانشجویان در ترم 983 صرفا می توانند دروس کارورزی را براساس قوانین و ضوابط آموزشی در روز 99/05/19 اخذ نمایند.