اطلاعیه شماره دو آزمون های متمرکز

1- بازه زمانی آزمون های متمرکز از 11 تا 17 مردادماه طبق برنامه اعلام شده می باشد. 2- آزمون ها به صورت تستی و چهار گزینه ای خواهد بود. 3- آزمون فاقد نمره منفی می باشد. 4- شرکت در امتحانات منوط و متوقف به تسویه حساب نهایی می باشد. 5- سوالات آزمون 14 نمره و ارزش هر سوال نیم نمره است و سهم نمره مدرس 6 نمره می باشد. 6- تعداد سوالات تستی آزمون 28 سوال است. 7- نمرات آزمون از سامانه هم آوا قابل مشاهده می باشد. 8- تجدید نظر نمره صرفا شامل 6 نمره کلاسی در اختیار مدرس می باشد و تجدید نظر نمره آزمون متمرکز امکان پذیر نمی باشد. 9-شرایط غیبت در آزمون تابع قوانین آموزشی می باشد و تمامی آزمون ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 10- دانشجو می تواند 15 دقیقه قبل از شروع آزمون وارد سامانه شود و به دانشجویان حداکثر تا 15 دقیقه بعد از آزمون اجازه ورود به سامانه داده خواهد شد. 11- مدت آزمون برای هز آزمون از قبل تعیین شده و در صفحه آزمون برای دانشجو قابل مشاهده خواهد بود. 12- هر سوال نیز دارای مهلت پاسخگویی مشخص است. پس از مراجعه به سوال بعد امکان بازگشن یا ویرایش سوالات قبلی میسر نمی باشد.