اطلاعیه شماره دو آزمون های متمرکز

1- بازه زمانی آزمون های متمرکز از 11 تا 17 مردادماه طبق برنامه اعلام شده می باشد.
2- آزمون ها به صورت تستی و چهار گزینه ای خواهد بود.
3- آزمون فاقد نمره منفی می باشد.
4- شرکت در امتحانات منوط و متوقف به تسویه حساب نهایی می باشد.
5- سوالات آزمون 14 نمره و ارزش هر سوال نیم نمره است و سهم نمره مدرس 6 نمره می باشد.
6- تعداد سوالات تستی آزمون 28 سوال است.
7- نمرات آزمون از سامانه هم آوا قابل مشاهده می باشد.
8- تجدید نظر نمره صرفا شامل 6 نمره کلاسی در اختیار مدرس می باشد و تجدید نظر نمره آزمون متمرکز امکان پذیر نمی باشد.
9-شرایط غیبت در آزمون تابع قوانین آموزشی می باشد و تمامی آزمون ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
10- دانشجو می تواند 15 دقیقه قبل از شروع آزمون وارد سامانه شود و به دانشجویان حداکثر تا 15 دقیقه بعد از آزمون اجازه ورود به سامانه داده خواهد شد.
11- مدت آزمون برای هز آزمون از قبل تعیین شده و در صفحه آزمون برای دانشجو قابل مشاهده خواهد بود.
12- هر سوال نیز دارای مهلت پاسخگویی مشخص است. پس از مراجعه به سوال بعد امکان بازگشن یا ویرایش سوالات قبلی میسر نمی باشد.