پیام معاونت فرهنگی مرکز

دانشجویان گرامی :
بخاطر خوش اقبالی و خوشنامی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز و پیشتازی در عرصه آموزشهایی عالی و علمی کاربردی است که مفتخریم به همراهی شما خوبان تا همان رویش مقدس و شکوفایی استعداد، دانش ،آگاهی و تجربه.
دانشجوی عزیز :
بی تردید دانشجویان دوستدار خرد همواره
بعنوان معماران و مهندسان واقعی فرهنگ اجتماعی بالنده و پیشرو بر جریده عالم خوش درخشیده اند. و در این میان
پوشش متعارف و شیوه گفتار و رفتارمتناسب با محیط دانشگاه فاخر به منزله اشاعه افکار متعالی -معنوی و
ستایش و پاسداشت مقام و منزلت همه دانش پژوهان از آغاز کار جهان تا به اکنون است.اینگونه است که میتوانیم بگوییم: ما قدر خود را میدانیم. 🌹
معاونت فرهنگی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز