عدم حد نصاب رشته ها

با عنایت به عدم حد نصاب رسیدن رشته های عکاسی، هتلداری، آشپزی و قنادی، پذیرفته شدگان این رشته ها می بایستی تا 24 مهرماه جهت تغییر رشته به مرکز مراجعه نمایند.