تحویل فرم و گزارش کارورزی 992

به اطلاع می رساند دانشجویان محترم دروس کارورزی در ترم 992 می بایستی در بازه زمانی 19 تا 29 تیرماه با مراجعه حضوری به مرکز، فرم و گزارش درس کارورزی را به استاد مربوطه تحویل نمایند. اطلاعیه تکمیلی و زمان دقیق به تفکیک رشته متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.