ادغام مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی فارس

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی فارس می رساند، مرکز علمی کاربردی بازرگانی فارس در مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز ادغام گردید و این مرکز به عنوان مرکز معین انتخاب گردید.
تمامی فرایندها و قوانین آموزشی کمافی السابق به قوت خود باقی است. شایان ذکر است بازه انتخاب واحد ترم 991 از اول لغایت 11 شهریورماه خواهد بود. اطلاعات تکمیلی نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.