زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کاربینی استاد آقای جمالی

دانشجویان محترم درس کاربینی استاد آقای جمالی ، کلاس توجیهی روز پنج شنبه مورخ 28/9/98 ساعت (16-15) تشکیل می شود.الزاما فرم های مربوط به این درس را از کافی نت مرکز تهیه نموده وبه همراه داشته باشید.