اخطار به دانشجویان بدهکار

با سلام
طبق اطلاع رسانی قبلی، دانشجویان محترم در صورت عدم تسویه و یا داشتن نقص مدرک در پرونده آموزشی خود، مجاز به شرکت در آزمون های پایان ترم نخواهند بود و سامانه آنها بسته خواهد شد. مسولیت عدم اقدام و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجویان می باشد.