زمان برگزاری امتحان عملی کارگاه راه اندازی ایستگاه کاری استاد قانعی

امتحان عملی درس کارگاه راه اندازی ایستگاه کاری (استاد قانعی)مورخ 15/10/98 برگزار می شود