کاربینی دانشجویان ورودی مهر ماه ۹۹ رشته زبان

دانشجویان ورودی مهر ماه ۹۹ رشته های:
- کاردانی مترجمی زبان- آثار مکتوب و متون رسمی
- کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی
- کارشناسی خبر انگلیسی

برای تحویل و بررسی فرم های کاربینی استاد مصلحیان روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه جاری ساعت ۱۰ صبح به مرکز مراجعه نمایید.
عدم تحویل فرم ها توسط دانشجو به استاد بمنزله غیبت تلقی میگردد.‌