مهمانی ترم تابستان 993

با عنایت به تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشجویان می توانند نسبت به ثبت درخواست میهمانی برای دوره تابستان سال تحصیلی 1400-1399 در سامانه آموزشی دانشگاه ( هم آوا ) از تاریخ 22 تا 25 تیرماه اقدام کنند.
تاریخ مذکور جهت ثبت درخواست میهمانی قابل تمدید نمی باشد و دواطلبان باید طی مهلت در نظر گرفته شده نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.