مرکز آموزش علمي - کاربردي جهاد دانشگاهي شيراز

اين مركز وابسته به جهاد دانشگاهي بوده تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي با كسب مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري تاسيس شده و فعاليت آموزشي خود را با پذيرش دانشجو از سال 1377 در دوره كارداني آغاز نموده است. مركز يادشده مشتمل بر دو حوزه فعاليت ستادي و اجرايي آموزش است.بخش اعظم فعاليت ستادي در سازمان مركزي متمركز بوده كه اين سازمان وظايفي همچون سياستگذاري، برنامه ريزي ، نظارت سنجش و ارزيابي را عهده دار مي باشد.فعاليتهاي آموزشي در شعب مركز ياد شده و تحت پوشش واحدهاي جهاددانشگاهي اجرا مي گردد .


This center is associated with the "Iranian Academic Center for Education,Culture and Research (ACECR)" and is founded under the University Of Applied Science And Technology with the permission of the council of developing high education headed by the ministry of Science, Research and Technology. It has begun its activity by admitting students since 1998 in two year courses. This center has two areas of duty: The organizational activity and execution of training. The greatest part of its organizational activity is held in the central foundation where its duties consist of assigning the policies, planning, supervising and assessment. The educational activities are done in the mentioned center's branches and also in the places covered by the unit's of "Iranian Academic Center for Education,Culture and Research (ACECR)